Vasa Orden av Amerika

En svensk-amerikansk vänskaps- och kulturorganisation

Logen Skåne nr 570 - Malmö, Sweden

Historik

På denna sida finns vår Ordens och vår loges historia samt en karta över samtliga verksamma lokalloger i Sverige, USA och Kanada

Vasa Ordens historia

Bakgrund

År 1830 lämnade ett mindre antal svenskar Sverige för det stora landet i väster och 1840 upphävdes lagen som förbjöd svenskar att för alltid lämna fosterlandet.

Målet för många var Minnesota vars vackra natur med skogar och sjöar starkt påminde om hemlandet. 1850 började den stora utvandringen från Sverige då bl.a. 16 personer från Ljuders socken lämnade sina hem och påbörjade den farliga färden över det stora havet. Omkring 1910 hade ca 665 000 svenskar utvandrat till det nya landet i väster och fram till år 1930 hade ytterligare 500 000 svenskar utvandrat. Av dessa valde ca 200 000 att senare återvända till Sverige.

Bildande

På 1890-talet diskuterade svenska sjukhjälpsföreningar i Connecticut en sammanslutning. Den 29 september 1895 inbjöd George K. Rose intresserade till ett möte i sitt hem i New Haven och den 2 november 1895 inbjöd föreningen Vega i New Britain samtliga föreningar inom staten New Haven till ett möte den 18 februari 1896 i syfte att uppnå en sammanslutning som bland annat skulle:

- Arbeta i slutna eller hemliga föreningar

- Styras av en Storloge

- Utarbeta stadgar

Sex föreningar hörsammade inbjudan: Vega, Norden, Vikingen, Kronan i Middletown, Svea och Kronan i Danbury. Huvudpunkterna i inbjudan stadfästes. En kommitté valdes att utarbeta stadgar och ritual: Sex sammanträden hölls varefter man kallade till möte i New Haven den 18 september 1896 för sammanslutning. Två föreningar hade nu dragit sig ur, nämligen Svea och Kronan i Middletown.

Vid organisationsmötet den 18 september 1896 deltog 13 delegater från de fyra föreningarna Vega, Norden, Vikingen, Kronan i Danbury. Den 18 september 1896 stiftades vår Orden och Nils Pearson blev vår förste Stormästare. Organisationens namn blev Vasa Orden av Amerikas Förenta Stater. Stadgar och ritual godkändes och ordens ändamål fastställdes. Namnet Vasa Orden av Amerikas Förenta Stater föreslogs av den förste Storlogesekreteraren George K. Rose.

Bakgrunden till namnet Vasa förklaras i en gammal text med: ”Likt den förste av den stolta Vasaättens konungar, söka vi här att ställa ett högt och ädelt mål framför oss”.

Distriktslogen Connecticut Nr 1 instiftades med C. W. Malmquist som distriktsmästare och George K. Rose som distriktssekreterare. En kommitté tillsattes också för att organisera en Storloge och den 30 mars 1897 hölls det första Storlogemötet.

Ytterligare två föreningar hade nu dragit sig ur, nämligen Vega och Vikingen. Man var orolig för att deras kassor skulle övertas av Vasa Orden av Amerikas Förenta Stater.

Kvarvarande föreningar var nu: Norden Nr 1, instiftad den 1 mars 1883 och Kronan Nr 2, instiftad den 1 december 1896.

Vid storlogemötet beslöts:

- att inkorporera Vasa Orden av Amerikas Förenta Stater under staten Connecticuts lagar och anhålla om stiftelseurkund samt

- att C. W. Malmquist gavs i uppdrag att utforma emblem, ordensmärken och charterbrev.

Vid det andra Storlogemötet år 1899 registreras ”Storlogen av Vasa Orden av Amerikas Förenta Stater”.

Vasa Orden av Amerika i Sverige

Sedan år 1913 äger vår orden rätt att bilda distriktsloger och lokalloger i USA, Canada och Sverige. 1935 ändrades vår ordens namn till Vasa Orden av Amerika.

Verksamheten ökade kraftigt och 1929 hade Vasa Orden av Amerika vuxit till att omfatta 438 lokalloger. Idag finns cirka 200 lokalloger kvar. I Sverige stiftades den första lokallogen 1924 i Göteborg och Skånes första lokalloge blev Logen Skåne nr 570 som bildades år 1931. År 1933 instiftades Distriktslogen Sverige nr 19. Antalet loger växte därefter i dåvarande Distriktslogen Sverige nr 19.

(ovanstående text är kopierad från Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 www.vasaorden.se)

Logen Skåne Nr 570

Logen Skåne Nr 570 instiftades den 7 september 1931. Logens sista möte var den 21 januari 2023. Vår Orden lever kvar i övriga lokalloger.

Både män och kvinnor är välkomna som medlemmar i Vasa Orden av Amerika.

Kvällen inleds med ett logemöte som följer en gammal ritual och varar cirka en timme.
Därefter har vi ett efterkapitel och då är även anmälda presumtiva medlemmar välkomna. Maten dukas fram, vi äter, umgås och har trevligt. Någon håller ett intressant föredrag.

Det finns lokalloger i Sverige, USA och Kanada. Som medlem i en lokalloge så är du välkommen att besöka övriga lokalloger.
Karta med alla lokalloger finns längst ner på denna sida.

Logehistorikerns rapport vid årsmötet lördagen den 21 januari 2023

Broder Ordförande, Ordenssyskon!

November 2021 firades Logens 90-årsjubileum här i dessa lokaler. Br Everts rapport vid jubileet samt boken ”Kontakt Amerika, historik 1896-1996” ligger som grund till dagens rapport.

Logen Skåne Nr 570 stiftades den 7 september 1931 i Malmö som Sveriges fjärde Lokalloge. Logens första ordförande var Br Nils Holmberg.

Vid den tiden fanns ingen Distriktsloge i Sverige så vi tillhörde Storlogen.

Bildandet av en Distriktsloge påbörjades 1931 och 1933 stiftades Distriktslogen Sverige Nr 19, som vi därmed kom att tillhöra.

1934 fick Logen Skåne Nr 570 en amerikansk fana av Stormästare Br Albert Jacobson.

1935 stod Logen Skåne Nr 570 som värdloge för Distriktsmötet i Malmö.

1936 firade Logen Skåne 5-årsjubileum. Logen hade uttryckt bekymmer för värdig logelokal och sviktande medlemsunderlag, men enligt rapporten från Distriktsdeputerade Br Nils Hellner så berömdes tjänstemännen för genomförandet och gott fögderi, medlemmarna för sitt intresse för sin loge.

1938 bildades inom logen musikkår, sångkör och en syklubb.

1946 firades logens 15-årsjubileum med 192 deltagare.

1947 stod logen åter värd för Distriktsmötet i Malmö. Mötet som var den 8:e i ordningen samlade delegater från samtliga 11 lokalloger och vår loges ordförande Br Ove Ström hälsade alla välkomna.

1950 hölls ett extra Distriktsmöte i Stockholm för att verkställa delningen av DL Sverige Nr 19 i ett norra och ett södra distrikt. Vi kom därefter att tillhöra Distriktslogen Södra Sverige Nr 20 och Br Ove Ström från vår loge blev Distriktsmästare 1950-1957.

1955 stod logen värd för Distriktsmötet i Malmö och vår ordförande Br Owe Hallberg hälsade alla välkomna.

1956 firades logens 25-årsjubileum på Malmö Rådhus med 150 deltagande medlemmar och 28 recipiender togs in. Lokalhyran var skänkt av Malmö Stadsfullmäktige.

1959 hade logen tillräckligt med medlemmar för att möjliggöra en ny Malmöloge. Logen Malmöhus Nr 643 med 15 chartermedlemmar, antagligen de flesta från Logen Skåne, stiftades under ledning av Storlogedeputerad Br Ove Ström.

1961 firades logens 30-årsjubileum med besök av Vice Stormästare Br Nels Johnson (SM 1962-1966).

1965 stod logen värd för Distriktsmötet i Malmö och vår Br Birger Moberg valdes till ny Distriktsmästare.

1971 firades logens 40-årsjubileum på Malmö Rådhus, varvid även Vasa Ordens 75-årsjubileum uppmärksammades. 238 ordenssyskon deltog i firandet. Br Olle Wickström recipierade.

Nyhetsbrevet ”Skåneglimten” startades någon gång under 70-talet.

1980 bildade de båda Malmölogerna en ”Vasa Activities Club” benämnd ”Vasa Taws & Paws No 8” som skulle hålla uppvisning av squaredans i loger eller offentligt. Klubben finns kvar enligt matrikeln, men är den aktiv?

1981 firades logens 50-årsjubileum på Malmö Rådhus och ordförande Br Tage Hansson kunde hälsa 259 ordenssyskon välkomna. Bland dessa fanns Storlogens Exekutiva Råd med Stormästare Andrew A Wendell i spetsen och ett 30-tal syskon från USA och Kanada.

1985 stiftades Logen Trelleborg Nr 734 med 32 syskon från Logen Skåne som chartermedlemmar. Samma år stod Logen Skåne som värdloge för Distriktsmötet i Malmö.

1990 organiserade vår loge genom Br Inge Karlsson en resa till Storlogemötet i San Francisco, med besök på Hawaii och Minneapolis. En mycket uppskattad resa med ett 80-tal deltagare från båda distrikten.

1991 firades logens 60-årsjubileum på Malmö Rådhus och ordförande Br Åke Sjöstrand hälsade drygt 200 Vasasyskon och 7 recipiender välkomna. Från Storlogen kom Storlogedeputerad DL 20 Sy Barbro Ellinge och Medlemmen av Storlogens Exekutiva Råd Br Einar Jagemar.

1996 firades Vasa Ordens 100-årsjubileum på Frostavallen. Där framfördes en fanparad under ledning av Br Kjell Åhlander. Scan bjöd på helstekt vildsvin.

2001 firades logens 70-årsjubileum, även denna gång på Malmö Rådhus. Ordförande Br Jan-Åke Ferborn hälsade välkommen till 57 egna logesyskon och 133 gästande syskon samt 6 recipiender. Vid efterkapitlet bjöd Malmö Kommun på champagne och Vice Borgmästare Lena Jarnbring visade och talade om tavlorna i Landstingssalen. Lena blev sedermera logesyster under några år.

2006 firades logens 75-årsjubileum i Odd Fellow Ordens lokaler i Malmö. Ordförande Sy Solveig Johnsson hälsade välkommen till 35 egna och 28 gästande ordenssyskon. Banketten avslutades med dans till Steperzs orkester.

2011 verkställdes sammanslagningen med Logen Malmöhus Nr 643 som därefter upplöstes. En överflyttningsceremoni för de medlemmar som valt att flytta över till Logen Skåne genomfördes av Distriktsmästare Sy Catherine Bringselius Nilsson på februarimötet.

Logen Skånes 80-årsjubileum firades på Frimurarhuset i Malmö med deltagande av 70 egna och 38 gästande ordenssyskon. Ordförande Br Per Dahlman hälsade alla välkomna. Ett högtidligt möte med vacker fanparad, bankett och ett välfyllt dansgolv.

2016 firades logens 85-årsjubileum i Odd Fellow Ordens lokaler i Malmö med deltagande av 40 egna och 46 gästande ordenssyskon. Ordförande Sy Marie Wickström hälsade alla välkomna. Den uppskattade fanparaden var regisserad av Br Kjell Åhlander. Bankett med god mat och dans till Hasse Skoglunds orkester.

2018 genomfördes en medlemsvärvningskampanj med öppethus på novembermötet. Kampanjen gav ett antal nya medlemmar som resultat.

2019 beslutade vi att söka efter annan lokal och efter julmötet började flytten tillbaka till Siriusordens lokaler.

2020 inleddes med årsmöte i Siriusordens lokaler. Samtidigt blev vi varse att en pandemi var på gång. Marsmötet blev det sista innan pandemin stoppade alla sammankomster. Även styrelsemöten blev på distans.

2021 inleddes på distans men till sommaren genomfördes en grillträff på Bulltofta fritidsområde med ett 20-tal medlemmar. Restriktionerna lättade och höstterminens möten kunde genomföras. Många var dock försiktiga med att träffas för även om restriktionerna lättade så fanns covid-19 kvar i samhället.

Den 13 november firades logens 90-årsjubileum på Siriusorden i Malmö med 18 egna och 10 gästande ordenssyskon. Br Olle Wickström erhöll 50-årsmärket och Sy Marie Wickström 40-årsmärket, tillsammans blev det 90 år, dvs samma som logen. Medlemmen av Storlogens Exekutiva Råd Sy Connie Grön tacka för maten och vi bjöds på skönsång av den vackra sångerskan Sandra Marielle Hansson Cehic.

2022 logeverksamheten fortsätter med avbrott för januari då pandemin åter gjorde sig påmind. En planerad grillträff i juni kunde med gott resultat genomföras i augusti. Vår Kulturledare kallade till teater ”dåd i dimma” på Bjärsjölagård slott den 19 november och kyrksöndag första advent i Petri Kyrka med möjlighet till julbord på Rådhuskällaren efteråt. På decembermötet redovisades omröstningen av logens framtid.

2023 den 21 januari, ett sista årsmöte för Logen Skåne Nr 570.

Vi går samman med Logen Tomelilla Nr 631 och merparten av oss kommer att fortsätta där. Hemsidan www.vasaorden570.com lever kvar tills vidare, men länken från Distriktslogen vasaorden.se försvinner. Besök hemsidan för att ta del av minnen från den tid som varit.

Bo Västerstjärna

Logehistoriker LL570 

Karta över alla lokalloger i Sverige, USA och Kanada

För innehållet i denna karta svarar Storlogen www.vasaorder.com.

Zooma in och klicka på en platssymbol för mer information en Loge.